top of page

CFA GP Diamond Rag Carina CoCo

​CoCo 的故事

開頭想養布偶係因為屋企本身有隻貓關節炎,行動不便,想搵其他貓貓陪下佢。本來想搵藍雙色,因為感覺好女神,很有仙氣。


睇左幾間,有些會提供很多小貓俾我揀,但係都決定唔到。問到Diamond Rag 既時候其實係無藍雙色,得CoCo 一隻海豹白手套。我本來無諗過,但係佢地好好唔怕浪費時間帶CoCo 見面。我地好快就決定要CoCo。

CoCo 同屋企既貓貓都相處得好好,到而家歲幾都仲好似小朋友咁踩佢媽媽奶。朝早聽到我鬧鐘嚮完又叫醒我,行到邊跟到邊完全唔似貓。

對Diamond Rag的感覺

其實CoCo同好多小一樣會面時都好爛玩,好活潑,好易親近人。但係感覺唔同係我覺得Hei 同Alex 當小貓係自己小朋友而唔係商品,不會隨便帶十隻八俾人任揀。
 

另一樣想多謝就係佢地都會講好多養貓既心得同知識俾我知係幫到我屋企其他貓貓。去旅行又會幫我地照顧CoCo,同佢沖涼,帶CoCo去比賽。每次我更新CoCo 相俾佢地都好開心,就好似嫁左個女出去咁。

bottom of page